Aktualności

Nowe udogodnienie dla osób starających się o przyjęcie do Policji

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach zachęcają do pracy w Policji. Policja do końca 2017 roku planuje przyjąć w szeregi 127 nowych funkcjonariuszy do służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji od 1 września br., mogą osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji przy ul. Jana Kasprowicza 3 w Policach, a nie jak dotychczas tylko w Szczecinie.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji od 1 września br., mogą osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji  przy ul. Jana Kasprowicza 3 w Policach, a nie jak dotychczas tylko w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261, a także pod nr tel. 91 42 47 581 (Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Policach)

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1782):

  • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

  • korzystający w pełni z praw publicznych,

  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

 

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Powiatowej Policji w Policach, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

Źródło: KWP Szczecin/ig