Statut SEiRP

Statut SEiRP

S T A T U T

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne.

 1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w skrócie SEiRP, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest prawnym, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty na podstawie obowiązującej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, a także innych osób fizycznych i prawnych, o których mowa w § 13 niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego, miasto Warszawa.
 1. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.
 2. W działalności Stowarzyszenia obowiązują demokratyczne zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków.
 1. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w sposób jawny. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do uzyskania informacji o stanie finansowym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych.

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać własne sztandary i proporce odpowiadające wymogom formalnym, zaś ich wzory określa Zarząd Główny w drodze uchwały.
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym profilu.
 1. Stowarzyszenie może zawierać i realizować umowy o współpracy z krajowymi i zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 1. Decyzję, w sprawie przystąpienia do krajowych, zagranicznych albo międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, a także zawierania z nimi umów o współpracy, podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w formie uchwały.
 1. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może tworzyć fundacje, a także prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk przeznacza na realizację zadań statutowych.
 1. Decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Główny w drodze uchwały z podaniem dziedziny działalności i właściwego dla niej kodu PKD.
 1. Decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej może podjąć na zasadach jak w ust. 2 również zarząd terenowy Stowarzyszenia po uzyskaniu osobowości prawnej.
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 1. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Główny.
 1. Decyzję o zatrudnieniu może podejmować w drodze uchwały również zarząd terenowy Stowarzyszenia po uzyskaniu osobowości prawnej.
 1. Zasady wynagradzania członków Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją uchwala Zjazd Krajowy. Stowarzyszenie może posiadać własne organy prasowe.   

ROZDZIAŁ II

  Cele i  zakres działalności  Stowarzyszenia. 

Celem Stowarzyszenia jest:

1)   integrowanie środowisk członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin,

2)   uczestniczenie w życiu społecznym i publicznym,

3)   organizowanie i promocja życia kulturalnego, wypoczynku, sportu i rekreacji,

4) kształtowanie patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi, a także pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych,

5)  reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej,

6)  ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im uprawnień i świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania związanej z tym  kontroli społecznej.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:

1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2)    działalności charytatywnej,

3)    podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

4)    ochrony i promocji zdrowia,

5)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

6)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7)    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

8)    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

9)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

10)  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności, w następujących dziedzinach:

1) wydawanie książek i periodyków  oraz pozostała działalność wydawnicza,

2)   stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

3)   pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

4)   działalność agencji reklamowych,

5)   pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

6)   działalność agentów turystycznych,

7)   działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

8)   działalność wspomagająca edukację oraz pozostałe pozaszkolne formy edukacji.

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

1)  udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych,

2)   organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,

3) organizuje kluby środowiskowe dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz współuczestniczy w ich prowadzeniu,

4)  podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, a w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych,

5) współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, pozaresortowymi  organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby, także z odpowiednimi władzami państwowymi,  organami administracji państwowej i samorządowej,

6)  współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi   organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,

7)  otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci zmarłych i poległych funkcjonariuszy oraz żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a w razie potrzeby udziela pomocy wdowom (wdowcom), sierotom i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,

8)  podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi  organizacjami społecznymi i związkowymi.
 2. Realizacja celów i zadań związanych z obronnością, bezpieczeństwem i ochroną porządku publicznego wymaga uzgodnień odpowiednio, z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych albo organami przez nich określonymi.

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

Członkami Stowarzyszenia mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:

1)   były  funkcjonariusz /żołnierz  resortu spraw wewnętrznych i jego współmałżonek,

2)  wdowa (wdowiec) po poległym lub zmarłym funkcjonariuszu albo żołnierzu resortu spraw wewnętrznych,

3)   wdowa (wdowiec) po zmarłym członku Stowarzyszenia.

 1. Nie może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia osoba, która:  

1)  została zwolniona ze służby na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

2)   została  dyscyplinarnie wydalona ze służby,

3)  swoim postępowaniem w przeszłości lub aktualną postawą naraża na szkodę dobre imię Stowarzyszenia.

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca polskie obywatelstwo.

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna nie mająca obywatelstwa polskiego, ale będąca członkiem organizacji emeryckiej państwa, z którym Stowarzyszenie podpisało umowę o współpracy międzynarodowej przewidzianą w § 4 ust. 2 Statutu.
 1. Członkiem honorowym może być  osoba fizyczna, która położyła zasługi dla Stowarzyszenia.
 1. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach macierzystego Koła.
 1. Członka zwyczajnego, członka wspierającego oraz honorowego, będącymi osobami fizycznymi,  przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Koła.
 1. Członka wspierającego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej przyjmuje na mocy uchwały Zarząd Wojewódzki /Okręgowy.
 1. O odmowie przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Zarząd Koła powiadamia zainteresowanego pisemnie. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Zarządu nadrzędnego.
 1. Zarząd nadrzędny rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 90 dni od daty jego otrzymania i o powziętej decyzji powiadamia zainteresowanego na piśmie. Decyzja Zarządu nadrzędnego jest ostateczna.
 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:

1)    śmierci członka,

2)  orzeczenia kary wydalenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu Koła, którego wydalony był członkiem  w następujących przypadkach:

 1. a) rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia,
 2. b) notorycznego nieprzestrzegania uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
 3. c) świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia lub stwierdzenia postawy nie licującej z godnością członka Stowarzyszenia,

3)    skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Koła z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,

5)   zgłoszenia Zarządowi Koła woli wystąpienia ze Stowarzyszenia,

6)   zaprzestania działalności przez osobę prawną.

 1. Uchwała Zarządu Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia członka jest prawomocna, jeżeli w terminie 90 dni skreślony lub wydalony członek nie złoży odwołania od tej uchwały.
 2. Od uchwały Zarządu Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia członka ze Stowarzyszenia służy odwołanie w terminie określonym w ust. 2,  do najbliższego Walnego Zebrania Koła. Uchwała Walnego Zebrania Koła jest ostateczna.
 1. Członek zwyczajny ma prawo:

1)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)    korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)    udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5)  brania udziału w zebraniach i posiedzeniach władz Stowarzyszenia, w czasie których podejmowane są decyzje jego dotyczące,

6)   do uzyskiwania informacji o decyzjach i uchwałach oraz działalności władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli,

7)   wysuwania postulatów i wniosków wobec wszystkich władz Stowarzyszenia,

8)   korzystania z pomocy prawnej oraz socjalno – bytowej.

 1. Członkowi Stowarzyszenia nie może być ograniczane jego prawo do wystąpienia ze Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2)    uczestniczenia w zebraniach  Koła, którego  jest członkiem,

3)  aktywnego uczestniczenia w pracach władz Stowarzyszenia, do których został wybrany,
4)    przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

5)    opłacania składki członkowskiej.

 1. Członek wspierający i honorowy posiada takie prawa jak członek zwyczajny z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 4. Członek wspierający oraz honorowy mają obowiązek przestrzegania Statutu, uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

1)   jednostkę naczelną – Zarząd Główny,

2)   jednostki terenowe:

 1. a) Zarządy Wojewódzkie /Okręgowe,
 2. b) Koła.
 3. Zarząd Główny stanowią Prezesi Zarządów Wojewódzkich /Okręgowych oraz członkowie wybrani przez Zjazd Krajowy.
 4. Jednostki wojewódzkie obejmują swoim działaniem ustalony administracyjnie obszar działania Komend Wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji.
 5. Dla utworzenia Zarządu Wojewódzkiego wymagane jest funkcjonowanie co najmniej dwóch Kół oraz  uchwała Zarządu Głównego.
 6. Zarządy Okręgowe mogą działać na wydzielonej części województwa.
 7. Warunkiem utworzenia Zarządu Okręgowego jest:

1)  objęcie terenem działania kilku lub kilkunastu sąsiadujących powiatów, istnienie  co najmniej 5  Kół oraz  podjęcie przez ich Walne Zebrania uchwał  o  woli  utworzenia Zarządu Okręgowego,

2)   opinia Zarządu Wojewódzkiego  w sprawie wydzielenia obszaru dla działania Zarządu Okręgowego.

 1. Postanowień ust. 6 nie stosuje się do struktur okręgowych istniejących w chwili uchwalania niniejszego Statutu.
 2. Koło jako podstawowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia działa w środowisku emerytów i rencistów jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych lub na ustalonym administracyjnie obszarze powiatu, miasta, gminy lub ich części.

Władze i organy  Stowarzyszenia.

 1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

1)   Zjazd Krajowy,

2)   Zarząd Główny.

 1. Władzami terenowymi Stowarzyszenia są:

1)   Zjazd Wojewódzki/Okręgowy,

2)   Zarząd Wojewódzki/Okręgowy,

3)   Walne Zebranie Koła,

4)   Zarząd Koła.  

 1. Naczelnym organem kontroli jest Główna Komisja Rewizyjna.
 1. Terenowymi organami kontroli są :

1)   Wojewódzkie/Okręgowe Komisje Rewizyjne,

2)   Komisje Rewizyjne Kół.

Organami Stowarzyszenia na odpowiednich szczeblach organizacyjnych są:

1)   Zjazd Krajowy

2)   Zarząd Główny,

3)   Prezydium Zarządu Głównego,

4)   Główna Komisja Rewizyjna,

5)   Zjazd Wojewódzki/Okręgowy,

6)   Zarząd Wojewódzki/Okręgowy,

7)   Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

8)   Wojewódzka/Okręgowa Komisja Rewizyjna,

9)   Walne Zebranie Koła,

10)  Zarząd Koła,

11)  Komisja Rewizyjna Koła.

 1. Uchwały i decyzje organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego głosowania. Wybory mogą być przeprowadzone także w głosowaniu jawnym na podstawie uchwały Zjazdu lub Walnego Zebrania.
 1. Na wakujące miejsca do organów Stowarzyszenia organ może dokooptować do 3 osób spośród członków Stowarzyszenia, a w skład Prezydiów – do 3 członków Stowarzyszenia niebędących członkami danego Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 1. Wakujące miejsca funkcyjne do organów Stowarzyszenia uzupełnia się spośród członków tych organów.
 1. Łączna liczba członków dokooptowanych do Prezydium Zarządu Głównego, Prezydium Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych i Zarządów Kół oraz Komisji Rewizyjnych nie może przekroczyć 1/3 składu. W przypadku zajścia konieczności przekroczenia tego limitu zwołuje się Zjazd lub Walne Zebranie.
 1. Kadencja wszystkich władz i organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami władz, jak również pracownikami Stowarzyszenia.
 1. Mandaty delegatów na Zjazd Krajowy oraz Zjazdy Wojewódzkie/Okręgowe są ważne przez całą kadencję.
 1. Mandat delegata na Zjazd Krajowy oraz mandat delegata na Zjazd Wojewódzki /Okręgowy, wygasa w przypadku:

1)   upływu kadencji,

2)   zgonu delegata,

3)   zrzeczenia się mandatu przez delegata,

4)   ustania członkostwa lub wydalenia ze Stowarzyszenia.

Organy Stowarzyszenia.

 Zjazd Krajowy.

 1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 1. Zjazd Krajowy jest zwoływany jako zwyczajny lub nadzwyczajny.
 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd zwoływany jest co cztery lata.
 1. Termin zwołania Zjazdu Krajowego ustala Zarząd Główny.
 1. W Zjeździe Krajowym biorą udział:

1)    delegaci wybrani na Wojewódzkich/Okręgowych Zjazdach  w proporcji 1 delegat na 300 członków; jeśli z podziału liczby członków przez tę normę powstaje reszta w liczbie przekraczającej połowę normy, przysługuje 1 mandat więcej,

2)   członkowie ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej – z  biernym prawem wyborczym,

3)  członkowie Stowarzyszenia zaproszeni na Zjazd przez Zarząd Główny – z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym.

 1. Zarząd Główny zawiadamia Delegatów, Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe oraz Główną Komisję Rewizyjną o terminie, miejscu i o porządku obrad Zjazdu Krajowego, co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem jego obrad.
 1. Zarząd Główny do zawiadomienia o Zjeździe załącza sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zjazdu oraz projekt regulaminu Zjazdu.
 1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem obrad Zjazdu przesyła delegatom i Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swej działalności oraz ocenę działalności Zarządu Głównego.
 1. Zjazd Krajowy obraduje na posiedzeniach plenarnych lub w powołanych przez Zjazd komisjach problemowych na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu i porządku obrad.
 1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwoływany jest:

1)   z inicjatywy Zarządu Głównego,

2)   na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Wojewódzkich i       Okręgowych Stowarzyszenia.

4)   na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów na Zjazd Krajowy.

 1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny w terminie co najmniej 30 dni od daty podjęcia uchwały, wysunięcia wniosku, jednak nie później niż 60 dni od tej daty.
 1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia został zwołany. Na wniosek delegatów porządek obrad może być w drodze uchwały rozszerzony.

Do kompetencji Zjazdu Krajowego  należy:

1)   uchwalenie regulaminu  Zjazdu,

2)   uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

3)   przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej

4)   udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej.

5)   uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian,

6)   określenie liczby członków Prezydium Zarządu Głównego oraz ich wybór,

7)   określenie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ich wybór ,

8)   uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,

9)   nadawanie tytułu  członka honorowego  i dokonywanie wpisu  do Księgi Zasłużonych oraz pozbawianie tego tytułu i wykreślanie z Księgi,

10)  uchwalanie Regulaminu Wyróżnień i Odznaczeń Stowarzyszenia,

11)  wybór składu Komisji problemowych Zarządu Głównego spośród delegatów,

12)  podjęcie  uchwały w sprawie zmiany miejsca siedziby Zarządu Głównego,

13)  podejmowanie uchwał w  sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu,

14)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego  majątku.

Zarząd Główny

 1. Zarząd Główny w okresie między Zjazdami Krajowymi kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 1. Zarząd Główny stanowią:

1)    Prezydium wybrane przez delegatów  Zjazdu Krajowego,

2)  Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych posiadający mandat delegata na Zjazd Krajowy.

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje jego Prezydium, powiadamiając o tym członków Zarządu oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od mającego się odbyć posiedzenia, podając jego miejsce, termin i porządek obrad.
 1. Materiały na posiedzenie plenarne przekazywane są jego uczestnikom na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 1. Dla ważności podejmowanych uchwał i postanowień konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu Głównego.

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1)    organizowanie działalności Stowarzyszenia,

2)    wybór osób funkcyjnych Prezydium Zarządu Głównego,

3)  wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego oraz zaleceń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,

4)  uchwalanie planu działania Stowarzyszenia na podstawie programu uchwalonego przez Zjazd Krajowy,

4)    ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

5)    uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, także jego prowizorium,

6)  ustalanie  wysokości  wpisowego, rocznej składki członkowskiej oraz zasad podziału środków finansowych uzyskanych z tego tytułu, pomiędzy Koła, Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe i Zarząd Główny,

7)    podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia  składu Zarządu Głównego,

8)  zatwierdzanie regulaminów działania stałych bądź okresowych komisji problemowych Zarządu Głównego,

9)  ustalanie zasad prowadzenia działalności finansowej i gospodarczej przez struktury  organizacyjne Stowarzyszenia,

10)   powoływanie i prowadzenie fundacji gromadzących fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia,

11)  podejmowanie uchwał wynikających z posiadania przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego,

12) zwoływanie Zjazdu Krajowego oraz przygotowywanie projektów uchwał i  innych dokumentów, w tym porządku obrad i regulaminu Zjazdu,

13)   składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego,

14)  występowanie do Zjazdu Krajowego z wnioskami o nadanie lub pozbawienie  tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

15) nadzór nad przyjmowaniem osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na członków wspierających Stowarzyszenia,

16)   uzupełnianie składu oraz odwoływanie członków Prezydium Zarządu Głównego,

17)   uchwalanie regulaminu działania Zarządu Głównego,

18) uchwalanie regulaminu działania Prezydium Zarządu Głównego oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

19)   zatwierdzanie decyzji Prezydium Zarządu Głównego,

20)   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku  Stowarzyszenia,

21) odwoływanie Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego w związku z rażącym nieprzestrzeganiem przez niego Statutu, uchwał Zjazdu Krajowego, uchwał, postanowień,  i zaleceń Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiej/ Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

22)   nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyrazów uznania oraz występowanie o odznaczenia państwowe,

23)   podejmowanie decyzji o nadaniu strukturom Stowarzyszenia sztandaru,

24) podejmowanie uchwał i podpisywanie umów w sprawie nawiązania i prowadzenia współpracy z  organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi,

25)  podejmowanie innych uchwał oraz wydawanie zaleceń lub postanowień  dotyczących działalności Zarządu Głównego oraz innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

26)   powołanie Biura Zarządu Głównego,

27)   powoływanie Rzecznika prasowego Zarządu Głównego, Redaktora organu prasowego oraz Administratora strony internetowej,

28)   powiadamianie Krajowego Rejestru Sądowego o zmianach w składzie osobowym Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, zmianie adresów siedzib Zarządu Głównego i Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych oraz o zmianach w Statucie.

Prezydium Zarządu Głównego.

 1. Prezydium Zarządu Głównego, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 1. W skład Prezydium w liczbie określonej przez Zjazd Krajowy wchodzą:

1)  Prezes Zarządu Głównego,

2)  Wiceprezesi Zarządu Głównego, w tym I Wiceprezes,

3)  Skarbnik Zarządu Głównego,

4)  Sekretarz Zarządu Głównego,

5)  członkowie Prezydium Zarządu Głównego.

 1. Prezydium Zarządu Głównego w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działa w jego imieniu.
 1. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:

1)  realizowanie uchwał i deklaracji programowej Zjazdu Krajowego oraz uchwał  i postanowień Zarządu Głównego,

2)  gospodarowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach rzeczowych i kwotowych określonych w  budżecie, jak i udzielanie w tym zakresie upoważnień członkom Prezydium,

3)     opiniowanie regulaminów działania Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych,

4)  rekomendowanie Zarządowi Głównemu uchylenia uchwał Zarządów Wojewódzkich /Okręgowych sprzecznych z przepisami prawa lub Statutem,

5) udzielanie pomocy w tworzeniu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia w województwach, w których dotychczas nie zostały one powołane,

6)  współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami zrzeszającymi emerytów i rencistów,

7)    koordynowanie działań i prowadzenie sprawozdawczości z działalności  Stowarzyszenia, w tym gospodarczej i finansowej,

8)  opiniowanie kandydatur na Rzecznika Prasowego Zarządu Głównego, Redaktora organu prasowego oraz Administratora strony internetowej Zarządu Głównego,

9)    wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Główny.

 1. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale,
 1. Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w zakresie swojego działania oraz przygotowuje projekty uchwał dla Zarządu Głównego. Decyzje Prezydium Zarządu Głównego muszą uzyskać akceptację Zarządu Głównego w drodze uchwały. Niezatwierdzenie decyzji Prezydium przez Zarząd Główny powoduje jej uchylenie.
 1. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach macierzystych Kół oraz posiedzeniach Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych przydzielonych im pod opiekę.

Prezes Zarządu Głównego.

 1. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego oraz określa zakres obowiązków Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza oraz członków Prezydium.
 1. Prezes Zarządu Głównego, w okresie między posiedzeniami Prezydium, posiada jego uprawnienia wymienione § 31 ust. 4 z zastrzeżeniem,  że podjęte przez niego wówczas decyzje dla ich ważności wymagają zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego na najbliższym jego posiedzeniu.
 1. Nie wymagają zatwierdzenia decyzje Prezesa Zarządu Głównego dotyczące spraw finansowych realizowane w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie,               z zastrzeżeniem postanowień zawartych w  § 63 Statutu.
 1. Prezes Zarządu Głównego odpowiada za realizację zadań wynikających z jego kompetencji i zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków od członków Prezydium i Zarządu Głównego.
 1. Prezes Zarządu Głównego dla pracowników zatrudnionych przez Zarząd Główny jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.
 1. Prezes Zarządu Głównego składa sprawozdania z działalności Prezydium na posiedzeniach Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna.

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 1. Główna Komisja Rewizyjna działa w składzie określonym  przez Zjazd Krajowy.
 1. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)    opracowanie rocznego planu kontroli oraz udostępnianie go Zarządowi Głównemu,

2)    opracowywanie  planów kontroli i przedstawianie ich kontrolowanej jednostce,

3)  przeprowadzenie w terminie do końca marca roku następnego kontroli  działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia i jego Prezydium za   poprzedni  rok kalendarzowy,

4)    przedstawienie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków z kontroli działalności statutowej i wykonania budżetu,

5)    przeprowadzanie kontroli problemowych działalności Zarządu Głównego,

6)  przedstawianie Prezydium Zarządu Głównego uwag i wniosków z przeprowadzonych   kontroli, w tym także z kontroli przeprowadzonych przez  Komisje terenowe,

7)   przeprowadzanie kontroli działalności wybranych Zarządów Wojewódzkich /Okręgowych oraz  Kół, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego albo jego Prezydium,

8)  wydawanie władzom statutowym Stowarzyszenia  zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, z zakreśleniem terminów ich usunięcia,

9)    kontrolowanie  realizacji zaleceń pokontrolnych,

10)  wnioskowanie o ukaranie winnych niedociągnięć oraz winnych braku realizacji zaleceń pokontrolnych,

11)  sprawowanie nadzoru instancyjnego nad działalnością Komisji Rewizyjnych wszystkich szczebli poprzez kontrole, udzielanie im pomocy i instruktażu oraz koordynowanie ich działań,

12)  występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego, względnie posiedzenia Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

13)  składanie sprawozdania na Zjeździe Krajowym wraz z oceną działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz wniosku o udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

14)   składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdania z własnej działalności,

15)   rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia wpływających do Zarządu Głównego  oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach.

 1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo inny upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego, członek Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz innych władz Stowarzyszenia.
 1. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd Krajowy.

ROZDZIAŁ V

Organy terenowe Stowarzyszenia. 

Zjazd Wojewódzki/Okręgowy.

 1. Zjazd Wojewódzki/Okręgowy jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie województwa/okręgu.
 1. Zjazd Wojewódzki/Okręgowy jest zwoływany, jako zwyczajny lub nadzwyczajny.
 1. Zwyczajny Zjazd Wojewódzki/Okręgowy zwołuje się co cztery lata.
 1. Termin zwołania Zjazdu Wojewódzkiego/Okręgowego ustala Zarząd Wojewódzki /Okręgowy.
 1. W Zjeździe Wojewódzkim/Okręgowym biorą udział:

1)   delegaci wybrani przez Walne Zebrania Kół w proporcji 1 delegat na 20 członków; jeśli z podziału liczby członków przez tę normę powstaje reszta w liczbie przekraczającej połowę normy – przysługuje 1 mandat więcej,

2)   członkowie ustępującego Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego, Wojewódzkiej /Okręgowej Komisji Rewizyjnej – z  biernym prawem wyborczym,

3)  członkowie Stowarzyszenia zaproszeni przez Zarząd Wojewódzki/Okręgowy – z głosem doradczym  i biernym prawem wyborczym.

 1. Zarząd Wojewódzki/Okręgowy zawiadamia Delegatów, Zarząd Główny, Zarządy Kół i Wojewódzką/Okręgową Komisję Rewizyjną o terminie, miejscu i o porządku obrad Zjazdu Wojewódzkiego/Okręgowego, co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem jego obrad.
 1. Zarząd Wojewódzki/Okręgowy do zawiadomienia o Zjeździe załącza sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zjazdu oraz projekt regulaminu Zjazdu.
 1. Przewodniczący Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Zjazdu przesyła delegatom i Zarządowi Wojewódzkiemu /Okręgowemu sprawozdanie ze swej działalności oraz ocenę działalności Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego.
 1. Zjazd Wojewódzki/Okręgowy obraduje na posiedzeniach plenarnych lub w powołanych przez Zjazd komisjach problemowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.
 1. Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki/Okręgowy zwoływany jest:

1)  z inicjatywy Zarządu Głównego lub Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

2)  na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

3)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Kół.

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów na Zjazd Wojewódzki /Okręgowy.

 1. Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki/Okręgowy zwołuje Zarząd Wojewódzki/Okręgowy w terminie co najmniej 30 dni od daty podjęcia uchwały, wysunięcia wniosku, jednak nie później niż 60 dni od tej daty.
 1. Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki/Okręgowy obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia został zwołany. Na wniosek delegatów porządek obrad może być rozszerzony po podjęciu uchwały przez Zjazd Wojewódzki/Okręgowy.
 1. Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego/Okręgowego należy:

1)      uchwalanie regulaminu  Zjazdu,

2)  uchwalanie programu i głównych kierunków działania Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego,

3)    przyjęcie  sprawozdania  Zarządu  Wojewódzkiego/ Okręgowego  oraz Wojewódzkiej/    Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

4)   udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także ustępującej Wojewódzkiej/    Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

5)     określenie liczby członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego i ich wybór,

6)     określenie liczby członków i wybór Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

7)     wybór delegatów na Zjazd Krajowy,

8)     uchwalanie regulaminu Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

9)  wybór składów Komisji problemowych Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego spośród delegatów,

10)   podejmowanie uchwał w  sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu,

11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego oraz o przeznaczeniu jego  majątku na rzecz Stowarzyszenia,

 1. Zjazd Wojewódzki/Okręgowy może podjąć uchwałę w sprawie uzyskania osobowości prawnej przez Zarząd Wojewódzki/Okręgowy. Podjęcie uchwały w tej sprawie wymaga 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała dla swej ważności wymaga uzyskania zgody Zarządu Głównego

Zarząd Wojewódzki/Okręgowy.

 1. Zarząd Wojewódzki/Okręgowy w okresie między Zjazdami kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia na terenie województwa/okręgu.
 1. Zarząd Wojewódzki/Okręgowy stanowią:

1)   Prezydium wybrane przez delegatów  Zjazdu Wojewódzkiego/Okręgowego,

2)   Prezesi Zarządów Kół posiadający mandat delegata na Zjazd Wojewódzki/Okręgowy.

 1. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 1. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego zwołuje jego Prezydium powiadamiając o tym członków Zarządu na 14 dni przed terminem posiedzenia, informując jednocześnie o dacie, miejscu oraz porządku obrad.
 1. Zarząd Wojewódzki/Okręgowy jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący określony w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach, właściwy ze względu na siedzibę Zarządu, podając skład Zarządu i adres swej siedziby oraz doręczyć Statut Stowarzyszenia.
 1. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie Zarządu, adresu siedziby Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego lub w Statucie Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego  należy:

1)    wybór osób funkcyjnych do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

2)    organizowanie działalności Stowarzyszenia na terenie województwa/okręgu,

3)  wykonywanie  uchwał  Zjazdu Wojewódzkiego/Okręgowego oraz zaleceń i wniosków Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także władz i organów naczelnych,

4)  uchwalanie planu działania Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego na podstawie programu uchwalonego przez Zjazd Wojewódzki/Okręgowy oraz Zarząd Główny, a także przekazywanie planu Zarządowi Głównemu,

5) uchwalanie budżetu Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego oraz przesyłanie go do wiadomości Zarządu Głównego,

6) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego,

7)   zatwierdzanie regulaminów działania stałych i okresowych komisji problemowych Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

8)   zwoływanie Zjazdu Wojewódzkiego/Okręgowego oraz przygotowywanie projektów  uchwał i innych dokumentów, w tym porządku obrad i regulaminu Zjazdu,

9)  składanie Zjazdowi Wojewódzkiemu/Okręgowemu sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

10)  podejmowanie uchwał i występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie  tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

11) przyjmowanie osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na członków wspierających Stowarzyszenia,

12)   uzupełnianie składu Prezydium oraz odwoływanie członków z jego składu,

13)   uchwalanie regulaminu działania Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

14)  uchwalanie regulaminu działania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

15)   zatwierdzanie decyzji Prezydium,

16)  zarządzanie  majątkiem  Zarządu  Wojewódzkiego w granicach zwykłego zarządu oraz nadzór nad wpływem obowiązujących i zadeklarowanych świadczeń ze strony Kół oraz członków wspierających,

17)   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku  Stowarzyszenia,

18)  odwoływanie Zarządu Koła w związku z rażącym nieprzestrzeganiem przez niego Statutu, uchwał Zjazdu Krajowego, Zjazdu Wojewódzkiego/Okręgowego, uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego Głównej Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

19)  rozpatrywanie odwołań, a także zawieszanie i uchylanie uchwał i innych postanowień Zarządów Kół w razie ich niezgodności z prawem, Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

20)   powoływanie, rozwiązywanie, łączenie i dzielenie Kół,

21)  występowanie o nadanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyrazów uznania oraz  o odznaczenia państwowe,

22)   przyznawanie i wręczanie odznak, dyplomów oraz innych wyrazów uznania,

23)   podejmowanie uchwały o podjęciu inicjatywy nadania sztandaru dla jednostki terenowej,

24)  prowadzenie współpracy z pokrewnymi organizacjami  międzynarodowymi na podstawie umów zawartych przez Zarząd Główny,

25)   podejmowanie innych uchwał oraz wydawanie decyzji, zaleceń, postanowień  dotyczących działalności Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego i Kół,

26)   powołanie Biura Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

27)   powoływanie Rzecznika prasowego Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,  Redaktora organu prasowego oraz Administratora strony internetowej,

28)  ustalanie ogólnych wytycznych dla Zarządów Kół,

29)  sprawowanie nadzoru nad działalnością Kół, udzielanie Zarządom Kół  pomocy oraz koordynowanie działań podejmowanych przez te Zarządy, 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego.

 1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia na terenie województwa/okręgu.
 1. W skład Prezydium, w liczbie określonej przez Zjazd Wojewódzki/Okręgowy, wchodzą:

1)   Prezes Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

2)   Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego, w tym I Wiceprezes,

3)   Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

4)   Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

5)   członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego.

 1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego w okresie między posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego działa w jego imieniu i posiada uprawnienia wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu, wypełniając swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Wojewódzki /Okręgowy regulaminem.
 1. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego należy:

1)  realizowanie uchwał Zjazdu Wojewódzkiego/Okręgowego oraz uchwał i postanowień Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego, a także władz naczelnych Stowarzyszenia,

2)  gospodarowanie  i zarządzanie  majątkiem  Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego w granicach rzeczowych i  kwotowych określonych w budżecie oraz udzielanie w tym zakresie upoważnień członkom Prezydium,

3)    opiniowanie regulaminów działania Zarządów Kół,

4) rekomendowanie Zarządowi Wojewódzkiemu/Okręgowemu uchylenie uchwał Kół  sprzecznych z przepisami prawa lub Statutem,

5) udzielanie pomocy w tworzeniu Kół,

6)  współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami zrzeszającymi emerytów i rencistów,

7) prowadzenie sprawozdawczości z działalności statutowej i finansowej Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

8)   opiniowanie kandydatur na Rzecznika Prasowego Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego, Redaktora organu prasowego oraz Administratora strony internetowej Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

9)    realizowanie innych czynności zleconych przez Zarząd Wojewódzki/Okręgowy.

 1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
 1. Decyzje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego muszą uzyskać akceptację Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego w drodze uchwały. Niezatwierdzenie decyzji Prezydium przez Zarząd Wojewódzki/Okręgowy powoduje jej uchylenie.
 1. Członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach macierzystych Kół oraz posiedzeniach Zarządów Kół przydzielonych im pod opiekę.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego.

 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego reprezentuje Zarząd Wojewódzki/Okręgowy na zewnątrz.
 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego kieruje pracami Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego i Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego oraz określa zakres obowiązków Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, a także członków Prezydium.
 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego, w okresie między posiedzeniami Prezydium, posiada jego uprawnienia wymienione w § 42 ust. 4 z zastrzeżeniem,  że podjęte przez niego wówczas decyzje, dla ich ważności, wymagają zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego na najbliższym jego posiedzeniu.
 1. Nie wymagają zatwierdzenia decyzje Prezesa Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego dotyczące spraw finansowych realizowane w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 62 Statutu.
 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego odpowiada za realizację zadań wynikających z jego kompetencji i jest zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków od członków Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego i jego Prezydium.
 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego, w przypadku uzyskania osobowości prawnej przez Zarząd, jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla zatrudnianych przez Zarząd pracowników.
 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego składa sprawozdania z działalności Prezydium na posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego.

Wojewódzka/Okręgowa Komisja Rewizyjna.

 1. Wojewódzka/Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej na terenie województwa/okręgu.
 1. Wojewódzka/Okręgowa Komisja Rewizyjna działa w składzie określonym przez Zjazd Wojewódzki/Okręgowy.
 1. Wojewódzka/Okręgowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Do zakresu działania Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:

1) opracowanie rocznego planu kontroli oraz udostępnianie go Zarządowi Wojewódzkiemu/Okręgowemu,

2)    opracowywanie  planów kontroli i przedstawianie ich kontrolowanej jednostce,

3)  przeprowadzenie w terminie do końca lutego roku następnego kontroli  działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego i jego Prezydium za  poprzedni   rok kalendarzowy.

4)  przedstawienie Zarządowi Wojewódzkiemu/Okręgowemu uwag i wniosków z kontroli działalności statutowej i wykonania budżetu,

5) przeprowadzanie kontroli problemowych działalności Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego,

6)  przedstawianie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego uwag i wniosków z przeprowadzonych kontroli, w tym także z kontroli przeprowadzonych przez  Komisje Rewizyjne Kół,

7)   przeprowadzenie kontroli działalności wybranych Zarządów Kół z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego albo jego Prezydium,

8)    wydawanie Zarządowi Wojewódzkiemu/Okręgowemu  zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, z zakreśleniem terminów ich usunięcia,

9)    kontrolowanie  realizacji zaleceń pokontrolnych,

10) wnioskowanie o ukaranie winnych niedociągnięć oraz winnych braku realizacji zleceń pokontrolnych,

11)  sprawowanie nadzoru instancyjnego nad działalnością komisji rewizyjnych Kół poprzez kontrole, udzielanie im pomocy i instruktażu oraz koordynowanie ich działalności,

12) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Wojewódzkiego/ Okręgowego albo posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań Kół,

13)   składanie sprawozdania na Zjeździe Wojewódzkim/Okręgowym wraz z oceną działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego oraz wniosku o udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu /Okręgowemu,

14)    składanie Zjazdowi Wojewódzkiemu/Okręgowemu sprawozdania z własnej działalności,

15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia wpływających do Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach.

 1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo inny upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego członek Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego /Okręgowego i jego Prezydium.
 1. Szczegółowe zasady działania Wojewódzkiej/Okręgowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd Wojewódzki/Okręgowy. 

ROZDZIAŁ VI 

Koła Stowarzyszenia

 1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.
 1. Dla utworzenia Koła wymagana jest:

1)  grupa członków założycieli w liczbie, co najmniej 7 osób oraz  uchwała Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego,

2)     uchwała Zarządu Głównego, gdy tworzone jest pierwsze Koło na terenie województwa.

 1. Zarząd nowo utworzonego Koła, zgodnie z art. 20 ust. l Prawa o Stowarzyszeniach, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia jego powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę Koła, podając skład Zarządu, adres siedziby Koła oraz doręczyć  Statut Stowarzyszenia.
 1. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w sprawie zmian w składzie Zarządu Koła, adresie siedziby lub w Statucie Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Koła

 1. Walne Zebranie Koła jest najwyższym organem Koła.
 1. Zwoływane jest jako zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze albo nadzwyczajne.
 1. Zwyczajne Walne Zebrania Koła odbywają się nie rzadziej  jak raz w roku.
 1. Walne Zebranie Koła sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest co cztery lata.
 1. Walne Zebranie Koła nadzwyczajne może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego, Komisji Rewizyjnej każdego szczebla   albo na wniosek 1/3 liczby członków Koła.
 1. Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać Zebranie nadzwyczajne w terminie 30 dni od wysunięcia wniosku lub żądania.
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Koła jego Zarząd zawiadamia członków w sposób określony w uchwale Koła, co najmniej na 14 dni przed terminem tego Zebrania.
 1. Walne Zebranie Koła jest prawomocne:

1)   w pierwszym terminie – w przypadku obecności  co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania,

2)   w drugim terminie podanym w zawiadomieniu – bez względu na liczbę uprawnionych.

 1. Walne Zebranie Koła obraduje na posiedzeniu lub w komisjach na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Koła i porządku obrad, którego projekt przygotowuje i przedstawia Zebraniu Zarząd Koła,
 1. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział:

1)    członkowie zwyczajni Koła –  z biernym i czynnym prawem wyborczym

2) przedstawiciele organów naczelnych, wojewódzkich/ okręgowych Stowarzyszenia, członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd Koła –  z głosem doradczym.

 1. Do właściwości Walnego Zebrania Koła należy:

1)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Koła oraz ocena działalności Koła i jego władz, a także podejmowanie uchwał w tych sprawach,

2)    wybór Zarządu Koła,

3)    wybór delegatów na Wojewódzki/Okręgowy Zjazd Delegatów,

4)    udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

5)   uchwalanie wyższych stawek składki członkowskiej od ustalonej przez Zarząd Główny, z przeznaczeniem uzyskanej nadwyżki na potrzeby statutowe Koła,

6)    przyjęcie sprawozdania finansowego Koła i uchwalanie  budżetu,

7)    uchwalanie planu działania Koła,

8)  rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia z listy członków oraz wydalenia  ze Stowarzyszenia,

9)    udzielanie wyróżnień,

10)  rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków Koła, władze Koła i wyższe władze Stowarzyszenia.

 1. Koło może podjąć uchwałę w sprawie samorozwiązania. Podjęcie takiej uchwały wymaga 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Koła winna zawierać zapis o przeznaczeniu jego majątku na rzecz Stowarzyszenia.
 1. Koło może podjąć uchwałę w sprawie uzyskania przez siebie osobowości prawnej. Podjęcie takiej uchwały wymaga 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała dla swej ważności wymaga uzyskania zgody Zarządu Głównego.
 1. W Kołach liczących ponad 15 członków do właściwości Walnego Zebrania Koła należy również:

1)   dokonywanie wyboru Komisji Rewizyjnej Koła oraz uchwalenie regulaminu jej działania,

2)   rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Koła,

3)  udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła, a także ustępującej Komisji Rewizyjnej, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania Koła.

Zarząd Koła.

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi organów nadrzędnych Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Koła i odpowiada przed Walnym Zebraniem za swoją pracę i działalność.

 

 1. W skład Zarządu Koła w liczbie określonej przez Walne Zebranie Koła, z zastrzeżeniem ustępu 4,  wchodzą:

 

1) Prezes Zarządu Koła,

2) Wiceprezesi Zarządu Koła

3) Skarbnik Zarządu Koła,

4) Sekretarz Zarządu Koła,

5) członkowie Zarządu Koła.

 

 1. Zarząd Koła wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,

 

 1. W Kołach liczących do 15 członków wybiera się Zarząd w składzie:

Prezes, Sekretarz, Skarbnik.

 

 1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się nie rzadziej  niż raz na kwartał
 1. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

1)   realizowanie uchwał Walnego Zebrania Koła oraz uchwał i zaleceń organów nadrzędnych Stowarzyszenia,

2)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Koła,

3)    kierowanie pracami Koła,

4)    gospodarowanie funduszami Koła w ramach budżetu i administrowanie majątkiem Koła,

5)    przedstawianie Zarządowi Wojewódzkiemu/Okręgowemu sprawozdań z działalności Koła,

6)    przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Koła,

7)  przyjmowanie nowych członków i  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia,

8)   wykonywanie innych zadań statutowych.

 1. Zarząd Koła dla realizacji swoich zadań może powoływać komisje problemowe.
 1. W Kołach liczących powyżej 15 członków do zakresu działania Zarządu Koła należy również:

1)   rozpatrywanie sprawozdań pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Koła

2)   zwoływanie Walnego Zebrania Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

Prezes Zarządu Koła

 1. Prezes Zarządu Koła reprezentuje Zarząd Koła na zewnątrz.
 1. Prezes Zarządu Koła kieruje pracami Zarządu Koła oraz określa zakres obowiązków Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, a także członków Zarządu.
 1. Prezes Zarządu Koła, w okresie między posiedzeniami Zarządu Koła, posiada jego uprawnienia wymienione w § 51 ust. 1, z zastrzeżeniem,  że podjęte przez niego wówczas decyzje, dla ich ważności, wymagają zatwierdzenia przez  Zarząd Koła na najbliższym jego posiedzeniu.
 1. Nie wymagają zatwierdzenia decyzje Prezesa Zarządu Koła dotyczące spraw finansowych realizowane w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 63 Statutu.
 1. Prezes Zarządu Koła odpowiada za realizację zadań wynikających z jego kompetencji i jest zobowiązany do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków od członków Zarządu Koła.
 1. Prezes Zarządu Koła, w przypadku uzyskania osobowości prawnej przez Zarząd Koła, jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla zatrudnianych przez Koło pracowników.
 1. Prezes Zarządu Koła składa sprawozdania z działalności Zarządu Koła na Walnych Zebraniach Koła.

Komisja Rewizyjna Koła.

 1. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli wewnętrznej w Kołach liczących powyżej 15 członków.

2     Komisja Rewizyjna Koła działa w składzie określonym przez Walne Zebranie Koła.

 1. Komisja Rewizyjna Koła wybiera ze swego składu przewodniczącego, wice- przewodniczącego i sekretarza.
 1. Przewodniczący lub  Wiceprzewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Koła ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

Do zakresu działania  Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1)  przeprowadzenie w terminie do końca lutego roku następnego kontroli działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Zarządu Koła za  poprzedni  rok kalendarzowy.

2)  przedstawienie Zarządowi Koła uwag i wniosków z kontroli działalności statutowej i wykonania budżetu,

3)    przeprowadzanie kontroli problemowych działalności Koła ,

4)  przedstawianie Zarządowi Koła uwag i wniosków z przeprowadzonych  kontroli oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych z zakreśleniem terminów ich usunięcia,

5)    kontrolowanie  realizacji zaleceń pokontrolnych,

6)  wnioskowanie o ukaranie winnych niedociągnięć oraz winnych braku realizacji zleceń pokontrolnych,

7)  występowanie z  wnioskiem o  zwołanie nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Koła w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań Koła,

8)   składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Koła wraz z oceną działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Koła oraz wniosku o udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

9)  składanie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sprawozdania z własnej działalności. Na podstawie tego sprawozdania Przewodniczący Walnego Zebrania wnioskuje o udzielenie absolutorium  Komisji Rewizyjnej Koła,

10)   rozpatrywanie skarg członków Koła oraz przedstawianie wniosków do właściwej instancji Stowarzyszenia.

 1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo inny upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.
 1. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej Koła określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Koła. 

ROZDZIAŁ VII

Wyróżnienia, sankcje i kary organizacyjne.

 1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia wszystkie instancje Stowarzyszenia mogą przyznawać następujące wyróżnienia:

1)   pochwałę,

2)   dyplom uznania,

3)   nagrodę rzeczową lub pieniężną.

 1. Krajowy Zjazd, a w szczególnych przypadkach Zarząd Główny mogą przyznawać honorowe odznaki i tytuły lub wyróżniać wpisem do „Księgi Zasłużonych”.
 1. Zasady i tryb przyznawania odznak i tytułów oraz wpisu do Księgi Zasłużonych określają regulaminy uchwalone w tej sprawie przez Zjazd Krajowy.
 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia w czasie pełnienia funkcji w jego władzach, Krajowy Zjazd Delegatów może odchodzącemu z tej funkcji nadać dożywotnio tytuł honorowy taki, jaki osoba ta miała na uprzednio pełnionej funkcji.
 1. W uzasadnionych przypadkach, w okresie między Zjazdami, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego tytuł honorowy może być nadany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 1. Członkowi Stowarzyszenia, któremu nadano dożywotnio tytuł honorowy przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach gremium, które wystąpiło z wnioskiem o nadanie mu tego tytułu, jak również prawo brania udziału w organizowanych przez te gremia uroczystościach i imprezach.
 1. Pozbawienie tytułu honorowego następuje w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów w przypadku:

1)   pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

2)   rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

3) gdy uhonorowany tym tytułem swoim zachowaniem i postawą narusza dobre imię Stowarzyszenia.

 1. Zgodnie z regulaminem Zarząd Główny oraz Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe mogą stosować następujące kary:

1)   upomnienie,

2)   naganę,

3)   pozbawienie funkcji,

4)  zawieszenie w prawach członkowskich na okres od dwóch miesięcy do l roku lub do czasu ostatecznego wyjaśnienia i  rozstrzygnięcia sprawy,

 1. Zgodnie z regulaminem Zarządy Kół mogą stosować następujące kary:

1)   upomnienie,

2)   naganę,

3)   zawieszenie w prawach członkowskich stosownie do ust l pkt 4,

4)   wydalenie ze Stowarzyszenia.

 1. W przypadku naruszenia przez Zarządy Wojewódzkie/ Okręgowe i Zarządy Kół, postanowień niniejszego Statutu, uchwał, decyzji i innych uregulowań zawartych w dokumentach normatywno-prawnych władz Stowarzyszenia – Zarządowi Głównemu przysługuje, stosownie do okoliczności, prawo:

1)  zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia z żądaniem ich usunięcia w określonym terminie,

2)    uchylenia uchwały niezgodnej z prawem, Statutem lub uchwałami Zarządu Głównego,

3)   zawieszenia w pełnieniu funkcji przez członka władz winnego stwierdzonych naruszeń  na okres od 2 miesięcy do jednego roku.

 1. Uprawnienia wymienione w ust. 1 przysługują ZarządomWojewódzkim/Okręgowym wobec Zarządów Kół oraz członków ich władz.
 1. W przypadku nieskuteczności sankcji określonych w ust. l i 2 odpowiednio Zarząd Główny i Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu Zarządu niższego szczebla i ustanowieniu zarządu komisarycznego.
 1. Zarząd komisaryczny jest zobowiązany, w przeciągu dwóch miesięcy od swego powołania, doprowadzić do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Wojewódzkiego /Okręgowego lub odpowiednio Walnego Zebrania Koła w celu wyboru nowych władz.
 1. W przypadku braku możliwości zwołania Walnego Zebrania Koła Zarząd Wojewódzki/Okręgowy rozwiązuje Koło. 

ROZDZIAŁ VIII

Majątek i zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej i działalności fundacji powołanych przez Stowarzyszenie, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji.
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 1. Dochody z działalności gospodarczej i dochody fundacji Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

Zabrania się:

1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz jego pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)   przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż   stosowane do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż   stosowane do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4)    zakupu towarów lub usług po cenach wyższych niż rynkowej

 1. Podstawę działań finansowych Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich /Okręgowych,

Zarządów Kół Stowarzyszenia stanowią budżety uchwalone przez te Zarządy.

 1. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w tym zakresie w imieniu jednostek Stowarzyszenia upoważnione są Zarządy odpowiedniego szczebla.
 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu danej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.
 1. W przypadku nieobecności jednej z wyżej wymienionych osób wymagany jest, jako drugi, podpis osoby upoważnionej przez Prezydium danej jednostki organizacyjnej lub właściwy Zarząd Koła.
 1. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
 1. Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych niższego szczebla.
 1. Zarząd Wojewódzki/Okręgowy nie odpowiada za zobowiązania Kół.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe.

Do stażu członkowskiego Stowarzyszenia zalicza się  przynależność do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów rsw RP z zachowaniem wszystkich nadanych tytułów honorowych i uprawnień

Zmianę Statutu Stowarzyszenia uchwala Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku  podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Statut wchodzi w życie po jego zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym z zastrzeżeniem zapisów § 29  ust. 2 pkt 2 oraz § 39 ust. 2 pkt 2, które wchodzą w życie od najbliższych zebrań sprawozdawczo – wyborczych jednak nie później niż 18 maja 2018 roku.

Powrót na górę strony